Olakšice za investitore u Vrnjačkoj Banji

opstina i investicije

Skupština opštine Vrnjačka Banja izmenila je Odluku o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za otuđenje, davanje u zakup i uređivanje građevinskog zemljišta. Odluka se odnosi na naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta koja je umanjena za 37,5% .
Naime, za objekte za koje na predlog Veća Skupština utvrdi da su od posebnog značaja za opštinu Vrnjačka Banja, ovlašćena je da u iznosu do 100% oslobodi plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Ovim predlogom Odluke su predviđene i olakšice i popust prilikom plaćanja zakupa javnih površina za postavljanje montažnih objekata, i to na taj način što je omogućeno umanjenje zakupnine u slučaju jednokratnog avansnog plaćanja zakupa za ceo period korišćenja javne površine u iznosu od 20%. Opština je takodje propisala i kriterijume po kojima Opštinsko veće može da odobri oslobadjanje od naknade .Razlozi za donošenje ove odluke je teška ekonomska situacija u zemlji kao i podsticaj gradnje i  legalizacije postojećih objekata.

Olakšice za investitore u Vrnjačkoj Banji
Ocenite ovaj tekst